سکوت مجامع به اصطلاح حقوق بشری در برابر نسل کشی عربستان پذیرفتنی است