حمید میرزاده: مدیریت قوی و اجرایی دعائی زیر شخصیت دینی و فرهنگی وی پنهان مانده است