مذاکره‌کنندگان با رؤیت ذره‌ای از چاشنی تهدید، مذاکره را به هم بزنند