زنجان میزبان مرحله نخست اردوی آمادگی و انتخابی تیم ملی بدمینتون پسران