دستگاه های اجرایی در حوزه گردشگری خود را رقیب فعالان این بخش ندانند