یک میلیارد ریال به تاسیسات برق شوشتر خسارت وارد شد