قرار گرفتن یک ساعته در معرض دود قلیان برابر با مصرف ۸ نخ سیگار است