صدور گاز به اروپا صرفه اقتصادی دارد/ایران نخستین دارنده ذخایر گاز در دنیا