یمینی: باشگاه سایپا متعلق به استان البرز است و مخالف انتقال آن هستیم