تروریست محصول وهابیت است/بزرگترین جنایت ها درعصر معاصرشکل می گیرد