اشتاینمایر: امیدوارم دولت جدید اسرائیل سبب حفظ امیدها جهت راه‌حل دو دولت شود