توقیف یک دستگاه سمند با کلکسیونی از تخلفات رانندگی