عدم النفع روزانه ٢٠ میلیون یورویی دیرکرد ستاره خلیج فارس/ افتتاح فاز نخست تا بهمن سال جاری ستاره خلی