همایش حافظ با شجریان آغاز شد و با شهرام ناظری پایان یافت