شعار سلام ما بر یمن قهرمان نمازگزاران زنجانی به هوا برخاست