داخلی سازی 8 هزار قلم کالای استراتژیک بزرگترین تولید کننده نفت ایران