مذاکره کنندگان اگر ذره ای تهدید دیدند مذاکره را به هم بزنند/ دولت عربستان، کاملا بی‌ریشه است