بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور به دلیل سوء مدیریت ها است