جهانگیری: سید محمود دعایی الگوی همدلی و هم زبانی است