صادرات گاز به عراق امسال آغاز می شود/تراز تجارت گاز مثبت است