مذاکره در سایه تهدید معنا ندارد/فساد اقتصادی ظلم به ملت ایران است