نیمی از بازار نفت ایران در اروپا پس از لغو تحریم ها باز می گردد