بهاي هربشکه نفت در بازار نيويورک حدود دو دلار کاهش يافت