هواداران کی روش می خواهند همان بلای من را سر وزیر بیاورند