طالبان مسولیت سقوط بالگرد نظامی در شمال شرق پاکستان ...