فرهنگ غلط افتخار به مصرف کالای خارجی باید از بین برود