فریاد «مرگ بر آل سعود» در خراسان جنوبی طنین انداز شد