مذاکره‌کنندگان با رؤیت ذره‌ای تهدید مذاکره را به هم بزنند