امام جمعه قم: انهدام ناوها و پایگاههای آمریکایی ...