مذاکره‌‌کنندگان، مذاکره همراه با چاشنی تهدید را به هم بزنند/ تعرض آمریکا، پاسخ قاطع ملت را به همراه