مقام سعودی: هیچ‌کس نمی‌تواند جلوی دستیابی ما به بمب اتم را بگیرد