حاکمیت اسلامی نقابی به چهره آل سعود/ دولت در برابر عربستان سعودی خیلی کوتاه آمده است