تیم مذاکره کننده در همه حال عزت و عظمت ملت را حفظ کند