رشادی: طی 9 سال فعالیتم در سپاهان یک نمونه دوپینگ نداشتیم