آقای دادکان! مطمئنم که ترسو هستی / روزی که تو وزیر شوی، من از این مملکت می روم