امام جمعه میانه از اجرایی نشدن برخی مصوبات شورای فرهنگ عمومی انتقادکرد