رهبری با صلابت تمام پاسخ دولت مستکبر آمریکا را داد