مجابی: عزم ملی برای حفاظت از محیط زیست از سیاست‌های برنامه ششم توسعه است