ارزیابی وال استريت ژورنال از قانون مصوب سنا درباره ...