در صورت تامين منابع مالي، اختلاف توليد ايران با قطر در پارس جنوبي کاهش مي يابد