پاسخ مازیار ناظمی به هدایتی:حاج آقا با عینک مردم نگاه کن تا حقیقت را ببینی!