وضعيت شهر مهاباد عادي است / مردم اجازه بدهند قانون تصميم‌گيري کند