فراخوان ثبت نام در ظرفيت‌هاي خالي كاروان‌هاي حج برخی از استانها