رهبر حزب استقلال انگلیس کرسی خود در پارلمان را از دست داد