دعائی چوب خورد،اما چوب را به کینه تبدیل نکرد/ادب،‌گذشت و متانت او زبانزد خاص و عام