زمان مراسم تشیع پیکر و مراسم بزرگداشت دکتر آئینه وند