وزارت بهداشت مسوول راه اندازي مراكزي جهت كنترل معتادين به الكل شد/ ايجاد مرکزي برای درمان کودکان معت