توسعه ورزش موجب تقویت روحیه خانواده معلولان می شود