مردم برای تماشا هم به نمایشگاه کتاب بیایند قابل ستایش است