«پسران دوزخ، فرزندان قابیل» با حضور محمود حکیمی رونمایی شد